Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

AUTOTECHNIKA ELŐFIZETÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 

1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az X-Meditor Lapkiadó és Rendezvényszervező Kft. (a továbbiakban “X-Meditor”) által működtetett weboldalon (a továbbiakban “Weboldal”), valamint egyéb, nem webes csatornán (e-mail, telefon, személyes megbeszélés) keresztül leadott igénylés (a továbbiakban “Offline igénylés”) útján lehetőség van Autotechnika előfizetés csomagot (a továbbiakban “Előfizetés”) vásárolni.

Az X-Meditor adatai a következők.

Az X-Meditor neve: X-Meditor Lapkiadó és Rendezvényszervező Kft.
Az X-Meditor székhelye: X-Meditor Kft. 9023 Győr, Csaba utca 21.
Az X-Meditor telephelye:X-Meditor Kft. 9023 Győr, Csaba utca 21.
Az X-Meditor telefonszáma:+ 36 96 618 060
Az X-Meditor telefax száma:+ 36 96 618 063
Az X-Meditor postai címe:X-Meditor Kft. 9023 Győr, Csaba utca 21.
Az X-Meditor e-mail címe: info@xmeditor.hu
Az X-Meditor cégjegyzékszáma: 08-09-0044697
Az X-Meditor adószáma:11137964-2-08
Az X-Meditor adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:NAIH-102417/2016 (NAIH-62117/2012, NAIH-102419/2016, NAIH-102422/2016)
A weboldal tárhelyszolgáltatójának neve és adatai: Magyar Telekom Nyrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-041928)
Adatpark:9021 Győr, Teleki László u. 36.


A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban “Feltételek”) az Ön által az X-Meditortól a Weboldalon vagy Offline vásárolandó Előfizetésre vonatkozó valamennyi megrendelés (a továbbiakban “Megrendelés”) tekintetében irányadók. A Megrendelés indítása előtt kérjük, minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket és az „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Weboldal és az Offline igénylés használatának, valamint az Előfizetés igénybe vételének feltételeivel.
A jelen Feltételek, az abban feltüntetett hivatkozásokon keresztül elérhető egyéb információk és az összes egyéb, a jelen Feltételekben foglaltak szerint elküldésre kerülő Megrendelés együttesen képviselik az Ön és az X-Meditor teljes megállapodását a Weboldal és az Offline igénylés igénybevételére vonatkozóan.

2.    A FELTETELEK MÓDOSÍTÁSA ES MEGSZÜNTETÉSE
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az X-Meditor fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket (ideértve különösen az Offline igénylés működési módját és Weboldalon megjelenő információkat) és az „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumot alapos okkal egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően adott Megrendelésekre kiterjedő hatállyal. Alapos oknak minősül különösen a szolgáltatás díjának módosítása tekintetében az infláció, egyebekben a piaci feltételek olyan változása, mely a szolgáltatás azonos színvonalon történő nyújtását lehetetlenné teszi, vagy ha az X-Meditor teljesítésben érintett alvállalkozói vagy szerződéses partnerei a jelen Feltételek szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos lényeges szerződéses kötelezettségeik teljesítését elmulasztják. Az X-Meditor az Offline igénylés és a Weboldal megszakításmentes elérhetőségének biztosítására törekszik, mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy az Offline igénylés és/vagy a Weboldalt, a Weboldal tartalmát, vagy az Előfizetés megvásárlásának lehetőségét (és az erre irányuló ajánlatot) részben vagy egészben előzetes figyelmeztetés mellett alapos okkal (különösen a technikai feltételek lényeges megváltozása esetén) megszüntesse, illetve megváltoztassa. Jelen bekezdés az X-Meditor átlali egyoldalú módosítása esetén a fogyasztó jogosult a szerződést az egyoldalú módosításról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül felmondani.
Az X-Meditor a jelen Feltételekbe (ideértve az itt hivatkozott egyéb dokumentumokat is) ütköző Előfizetés kérelmet elutasíthatja. Az X-Meditor ezzel kapcsolatban kártérítési vagy megtérítési kötelezettséggel nem tartozik. Az X-Meditor a változásokról az alábbi oldalon folyamatosan tájékoztatást ad, azzal, hogy archívumában egy évre visszamenőleg elérhetőek a Feltételek korábbi verziói.
A jelen Feltételek mindenkor hatályos szövege és a legutóbbi módosítás időpontjai megtekinthető az alábbi helyen: https://autotechnika.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-aszf.
Az „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentum mindenkor hatályos szövege megtekinthető az alábbi helyen: https://autotechnika.hu/adatkezelesi-szabalyzat.
Ha a Feltételek vagy az „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentum az Ön számára interneten keresztül nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Feltételek vagy az „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentum egy példányát.

3.    A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
Az Offline igénylés vagy a Weboldal használatával, illetve adatainak bármely, az Előfizetés megvásárlásához szükséges regisztráció során történő megadásával Ön kijelenti, hogy a jelen Feltételeknek, valamint az X-Meditor az alábbiakban hivatkozott „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumának az Offline igénylés vagy a Weboldal használatának a regisztráció időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

4.    ENGEDÉLYEZETT HASZNÁLAT
Az Offline igénylés alkalmazásának, valamint a Weboldal használatának, és ezzel összefüggésben az Előfizetés megvásárlásának feltétele, hogy Ön egyetértsen a jelen Feltételekkel, és maradéktalanul betartsa azokat.
Az X-Meditor különösen fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza vagy megszüntesse azon személyeknek az Offline igényléshez és a Weboldalhoz való hozzáférését, és ezzel az Előfizetés igénybevételének lehetőségét, akikről úgy gondolja, hogy nem tartják be a jelen Feltételeket, ideértve különösen az Offline igénylés és a Weboldal rendeltetésszerű használatának kötelezettségét.
Az Offline igénylés vagy a Weboldal nem rendeltetésszerű használata magában foglalja például – de nem kizárólagosan – az Előfizetés igénybevételével összefüggésben az alábbiakat:
-    az Offline igénylés vagy a Weboldal jogellenes, visszaélésszerű vagy félrevezető használata;
-    valótlan vagy hiányos adatok megadása; vagy
-    az Előfizetés jogosulatlan igénybevétele;
-    bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogának, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogának megsértése; olyan információk közzététele, illetve közzétételének elősegítése, amelyek az X-Meditor, illetve harmadik személyek által az Előfizetés igénybevételével összefüggésben kínált áru vagy szolgáltatás tulajdonságairól bárkit félrevezethetnek;
-    az X-Meditor, vagy az Előfizetést biztosító személyek üzleti érdekének vagy hírnevének megsértése.

5.    HELYI JOGSZABÁLYOK ES NYELV
Az X-Meditor üzleti tevékenységére és az általa felajánlott szolgáltatásokra a magyar jog az irányadó. Az Offline igénylés alkalmazásakor, valamint a Weboldal-hoz való hozzáféréskor Ön felelős azért, hogy minden vonatkozó helyi törvényt és egyéb jogszabályt betartson. Az Offline igénylés, a Weboldal használati nyelve és a Megrendelések nyelve magyar.

6.    ELŐFIZETÉS VÁSÁRLÁSA OFFLINE IGÉNYLÉS ÚTJÁN
Önnek lehetősége van Előfizetés vásárlási szándékát Offline igénylés formájában az X-Meditorhoz eljuttatni. A nem-weboldalon keresztül történő vásárlás és a kapcsolódó adatközlés során Önnek nem szükséges a Weboldalon felhasználói profillal rendelkezni (felhasználói profil csak az Előfizetés Weboldalon keresztül történő használatához szükséges). Az Előfizetéshez az alábbi információkat kell írásos formában (e-mail, levél, fax) átadnia az X-Meditor számára:
A.    Opcionális adatok
-    Partnerkód
B.    Kötelezően megadandó adatok
-    Teljes név, e-mail cím
-    Számlázási cím: ország, irányítószám (város), utca, házszám
-    Postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől): ország, irányítószám (város), utca, házszám
C.    Amennyiben Ön több személy számára is vásárol Előfizetést, az alábbi adatokat az összes érintettre vonatkozóan adja meg
-    Teljes név, e-mail cím
-    Postázási cím: ország, irányítószám (város), utca, házszám
D.    Fizetéssel kapcsolatos információk
-    Banki átutalás (az utalással kapcsolatos információt az X-Meditor juttatja el e-mailben az Ön Offline igénylés során megjelölt, validált e-mail címére)
-    Csekkes fizetés (a csekket az X-Meditor juttatja el postai úton az Ön Offline igénylés során megjelölt számlázási-, illetve ha megadta, postázási címére)
A Megrendelés rögzítése után az Ön Weboldalhoz kapcsolódó e-mail címére a Weboldal egy, a fizetési feltételeket ismertető e-mailt küld. Amennyiben Ön még nem rendelkezik a Weboldalhoz kapcsolódó érvényes e-mail címmel, a Megrendelés rögzítése után a Weboldal egy ún. e-mail cím validációs levelet küld Önnek az Ön által az Offline igénylés során megjelölt e-mail címre. (A visszaigazolással kapcsolatos tudnivalókat és teendőket a levél tartalmazza.)
Az Előfizetés vásárlás megfizetésének általános feltétele, hogy az Előfizetés ára Megrendelés rögzítését (az értesítő e-mail az Ön levelező rendszerébe történő megérkezését) követően 7 napon belül kerüljön megtérítésre az X-Meditor számára. Amennyiben az Előfizetés árának megfizetése az X-Meditor rendszerében való rögzítése a visszaigazolás elküldésének időpontját követő 5. napon sem történt meg, az X-Meditor figyelmeztető levelet küldhet az Ön e-mail címére. A határidő elmulsztása az X-Meditor jelen szerződéstől való egyoldalú elállását vonja maga után.
Kérjük, a választott fizetési folyamat során fokozottan ügyeljen a fizetéssel kapcsolatos információk pontos megadására (X-Meditor bankszámlaszám, összeg, Megrendelés azonosító).
Az összeg jóváírását követően az Előfizetést X-Meditor rögzíti rendszerében, valamint a regisztrációkor megadott e-mail címre a számlát eljuttatja.

7.    ELŐFIZETÉS VÁSÁRLÁSA WEBOLDALON
Az Előfizetés internetes úton történő igénybevételének első számú feltétele, hogy az Előfizetés használója az X-Meditor által üzemeltetett Weboldalon saját felhasználói profilt regisztráljon. Fontos, hogy Ön megfelelően regisztrálja felhasználói profilját a Weboldalon – a felhasználói profil regisztrációja hiányában ugyanis az Előfizezés internetes úton történő használata nem lehetséges. A felhasználói profil létrehozása csak a Weboldalon keresztül lehetséges.
A weben keresztül történő felhasználói profil regisztrációhoz az alábbi adatokat kell közölnie.
A.    Opcionális adatok:
-    Előfizetői kód / Partnerkód
B.    Kötelezően megadandó adatok:
-    Teljes név, e-mail cím, jelszó (és jelszó ismétlés)
-    Beosztás
    amennyiben ‘tanuló’: iskola típusa, végzés várható éve
    amennyiben ‘nem tanuló’: cégnév, cég méret, cég tevékenység
-    Érdeklődési kör
A Weboldal Előfizetés menüpontja alatt minden, a saját fiókjába bejelentkezett látogató megtekintheti a választható Előfizetéseket. A Weboldalon keresztül két tranzakciós folyamat közül választhat:
-    Fizetés banki átutalással;
-    Fizetés online vásárlással.
Mindkét fizetési típus esetén érvényes lépések
A.    Az Előfizetés kiválasztása egy legördülő menüből.
B.    A Weboldalon létrehozott profil alatt rögzített adatok ellenőrzése és - amennyiben szükséges –módosítása.
C.    A számlázási- és a postai adatok megjelölése (ez utóbbira csak akkor van szükség, ha a két cím eltér egymástól).
D.    A fizetési mód meghatározása.
E.    Megjegyzés hozzáfűzése a Megrendeléshez.

A ’Fizetés átutalással’ választása esetén a folyamat utolsó lépése a rendszerben tárolt adatok és a vásárlási szándék gombnyomással történő megerősítése. A további lépések megegyeznek az “Előfizetés Offline igénylés útján” pontban leírtakkal.
A ’Fizetés bankártyával’ választása esetén Ön átkerült az OTP Bank Nyrt. online fizetési felületére, amelyről bővebben az alábbiakban olvashat.
A.    Milyen kártyákkal fizethet?
-    Bármilyen Visa, Visa Electron és American Express kártya (dombornyomott kártyák)
-    Az OTP által kibocsátott Maestro kártya (nem dombornyomott)
-    Egyes Electron kártyák (nem dombornyomott) - ha a kibocsátó bank engedélyezte a kártya internetes használatát.
B.    Az online fizetési szolgáltatást nyújtó OTP milyen megoldásokkal támogatja a tranzakció biztonságos lebonyolítását?
C.    Az OTP Bank online fizetőfelülete háromszereplős kártyás fizetési modellt használ. Ennek mentén a fizetési tranzakció az OTP Bank saját internetes felületén történik, az X-Meditor és a kártyabirtokos (Ön) egymástól független adatmegadásával.
-    Ön a kártyaadatait a Bank oldalán adja meg, azokhoz sem az X-Meditor, sem illetéktelenek nem férhetnek hozzá;
-    Az OTP fizetőfelülete és a Weboldal, illetve a böngésző 128 bites SSL csatorna védelme alatt kommunikálnak egymással. A kulcsokat a VerSign hitelesíti. Bővebb információ a biztonságról: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Bankkartya/Biztonsag/Internet.
-    A Weboldal az OTP felé küldött üzeneteket elektronikusan aláírja, vagyis egyértelműen azonosítja magát az OTP felé.
-    Internetes fizetés az OTP saját felületén, a terhelendő bankszámlához tartozó kártya adatainak megadásával:
    Bankkártyaszám
    Lejárati dátum (hh/éé)
    Érvényesítési kód (CVC2/CVV2)
Sikeres tranzakciót követően az OTP rendszer visszaigazolást küld a Weboldalnak, az OTP oldaláról Ön visszakerül a Weboldal vásárlást megerősítő lapjára. Ebben az esetben a rendszer automatikusan aktiválja az Ön Előfizetését és hozzáférést biztosít a Weboldalon keresztül a kapcsolódó tartalmakhoz. Erről a Weboldal megerősítést is küld e-mail formájában az Ön e-mail címére.

8.    ELŐFIZETÉS IGÉNYBEVÉTELE – ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Ön az Előfizetésre vonatkozó Megrendeléseit Offline igénylésen vagy a Weboldalon keresztül, a jelen Feltételekben meghatározott módon juttathatja el az X-Meditorhoz. A Megrendelés leadásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképessége az Előfizetés megvásárlásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az Előfizetés megvásárlásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek”, „korlátozottan cselekvőképesnek” vagy „cselekvőképességében részlegesen korlátozottnak” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az Előfizetés megvásárlásához megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott vásárlással összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Tekintettel arra, hogy az X-Meditor Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az X-Meditort ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Az Előfizetés vételára az X-Meditor által Forintban meghatározott, a Megrendelés leadásakor hatályos árlista szerinti mindenkori bruttó összeg. Az árlista időről időre való megváltoztatásának, illetve egyértelmű (pl. gépelési, számítási) hibái (amennyiben vannak ilyenek) kijavításának jogát az X-Meditor fenntartja. Az X-Meditor az Előfizetéssel kapcsolatos árakat és a kapcsolódó lehetséges szerződés időtartamait folyamatosan hozzáférhetővé teszi a következő helyen: https://autotechnika.hu/elofizetes. Egyéb járulékos költségek: a Megrendelés leadásához használt telefon- és internethasználat költségei.
Az X-Meditor köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását Megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. A vásárlási folyamat során megadott adatok módosítására, illetve az adatbeviteli hibák azonosítására és a kijavítására az Offline igénylés esetén az alábbi módokon nyílik lehetőség az Ön számára: Az X-Meditornak a info@xmeditor.hu címre eljuttatott elektronikus levél formájában.
A Weboldal-on keresztül történő vásárlás esetén:
-    a autotechnika.hu oldalon a rendelés feladásáig bármely más menüpontra történő kattintással, az oldalról történő elnavigálással vagy a böngésző bezárásával bármikor megszakítható a folyamat
-    fizetéskor az OTP weboldalán csak az ott leírtak szerint szakítható meg a folyamat, csak a vásárlási lépéseknél, a véglegesítés előtt a felületen (NEM a böngésző felső navigációs sorában!) található ’vissza’ gomb megnyomásával.
Az adott Előfizetés megrendelésével összefüggő pénzügyi tranzakció sikeres teljesülését az OTP rendszere igazolja vissza, rögtön a bankkártya adatok elküldése utáni adatfeldolgozás eredményeképpen. Az Ön által indított elektronikus megrendelésének Weboldalhoz történő megérkezéséről a Weboldal Önnek azonnal visszaigazolást küld és az online fizetéssel vásárolt Előfizetés esetén Ön azonnal hozzáfér a Weboldalon található Autótechnika tartalmakhoz.
Az Előfizetés nem átruházható. Az Előfizetéshez kapcsolódó Megrendelés során közölt postázási cím vagy a felhasználói profil regisztrációjához használt e-mail cím módosítása csak az X-Meditor által, az Előfizetés kedvezményezettje vagy a profil tulajdonosa részéről történt előzetes igénylés kézhezvétele után kivitelezhető. Az igénylés X-Meditorhoz történő eljuttatására a profil tulajdonosának mind postai, mind elektronikus levél formájában lehetősége nyílik.
Postai cím:    X-Meditor Kft. 9023 Győr, Csaba utca 21.
E-mail cím:    info@xmeditor.hu
Az Előfizetést Weboldalon keresztül kizárólag a felhasználói profillal rendelkező, fiókjukba bejelentkezett felhasználók vehetik igénybe. Az Autotechnika tartalmának Weboldalon keresztül történő elérése az alábbi módon lehetséges:
A.    Bejelentkezés a regisztráció során létrehozott felhasználói profilba;
B.    A fejlécben a ‘Autótechnika’ kiválasztása;
C.    A listaoldalon a kívánt cikkre kattintás vagy a kereséső segítségével egy korábbi számban megjelenti tartalom felkutatása.

9.    PANASZKEZELÉS
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben Ön jogosult békéltetőtestülethez fordulni. Az X-Meditor székhelye szerint illetékes békéltetőtestület neve és elérhetősége: Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület, cím: 9021 GYŐR, SZENT ISTVÁN ÚT 10/A., telefon: (96) 520-202; fax: (96) 520-291; e-mail: kamara@gymskik.hu.

10.    FELHASZNÁLÁSI JOG A WEBOLDAL TEKINTETÉBEN
A Weboldal kizárólag rendeltetésszerűen, az Előfizetés megrendelésével, valamint a megvásárolt Előfizetéssel összefüggésben használható. A Weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Weboldal formai és tartalmi felépítésével, elnevezésekkel, külalakkal kapcsolatos) megoldások, a Weboldalon feltüntetett, felhasznált és a Weboldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések tekintetében minden jog kizárólag az X-Meditort illeti.
A Weboldal tartalmának a többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban frame-k használatához (vagy egyébként a Weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomként való feltüntetéséhez) az X-Meditor előzetes hozzájárulása szükséges.

11.    SZAVATOSSÁG ES FELELŐSSEG
Az Offline igénylés és a Weboldal használata során Ön tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, illetve a Weboldal felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos technikai, valamint üzemeltetési okokból esetlegesen adódó nehézségekkel, és az  Előfizetés adatainak továbbításához szükséges idővel (ami adott esetben több munkanapot is igénybe vehet). Az X-Meditor minden elvárható lépést megtesz a Weboldalon szereplő adatok pontosságának biztosítására és valamennyi technikai és ténybeli hiba vagy hiányosság kijavítására a lehető leghamarabb, az azokról kapott értesítést követően. Az X-Meditor azonban nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz, annak folyamatos működésében különösen az alábbi okokból következhet be állásidő:
-    bármely nyilvános internet-gerinchálózat, hálózat vagy szerver leállása;
-    az Ön berendezése, rendszerei vagy a helyi hozzáférési szolgáltatások bármilyen hibája;
-    karbantartás; vagy
-    az X-Meditor által nem befolyásolható események, például munkabeszüntetés, zavargás, felkelés, tűz, árvíz, robbanás, háború, kormányzati intézkedések, földrengés, természeti csapás vagy a telefon/internetszolgáltatás kimaradása olyan területen, ahol a Weboldal hozzáférhető vagy az X-Meditor szerverei működnek (önállóan vagy kolokáció keretében).
A Weboldalon bemutatott tartalom az Ön böngészőjének funkcióitól és korlátozásaitól függően eltérő lehet. Az X-Meditor nem vállal felelősséget, ha Ön nem tudja megtekinteni a Weboldal valamely részét vagy összetevőjét, vagy ha nem tudja elérni vagy használni a Weboldal valamennyi funkcióját.
Az X-Meditor nem vállal felelősséget az áramszolgáltatók, a távközlési szolgáltatók vagy bármely olyan harmadik fél intézkedéseiért vagy mulasztásaiért, melynek számítógépes rendszere, adatbázisa vagy termékei hozzáférhetők lehetnek az Ön számára, és semmiféle olyan veszteségért, amely az ilyen személyek bármilyen berendezésének vagy szolgáltatásának bármilyen hibájával vagy meghibásodásával van összefüggésben. Az X-Meditor nem vállal továbbá felelősséget bármilyen technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért.

12.    ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOG
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@xmeditor.hu.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai:
-    amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített pénzbeli ellenszolgáltatást (az Előfizetés vételárát). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
-    amennyiben Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

13.    SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Ön a jelen Feltételek elfogadásával tudomásul veszi és önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy az X-Meditor az Ön által az adott Előfizetés megvásárlása során rendelkezésre bocsátott személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az X-Meditor a személyes adatokat a vásárláshoz szükséges mértékben és terjedelemben használja fel. Az X-Meditor a személyes adatokat az Előfizetés megvásárlásával kapcsolatban igénybe vett megbízottjainak (pl. nyomda), valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előírja, illetve az üzleti követelmények azt megkívánják. A személyes adatokhoz az Előfizetés adásvételével kapcsolatos ügyeket intéző személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek férhetnek hozzá. Az X-Meditor a személyes adatokat az adott Előfizetés megvásárlásával és használatával kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy szerződésekben meghatározott elévülési idejéig tárolja. Az elektronikus formátumban átadott személyes adatokról az X-Meditor biztonsági mentési eljárása részeként másolatot készíthet, és ha a másolat nem semmisíthető meg, vagy nem szolgáltatható vissza, az X-Meditor vállalja, hogy a másolatokhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik. Az X-Meditortól tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása. Jogszabályban meghatározott esetben tiltakozni lehet a személyes adatok kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információt az „X-Meditor Kft. – Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumban talál, a http://autotechnika.hu/adatkezelesi-szabalyzat címen.

14.    ADATBIZTONSÁG
Ön gondoskodik a Megrendelés során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. Ön haladéktalanul köteles tájékoztatni az X-Meditort, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. A visszaélésekkel összefüggésben a felelősség Önt terheli.
Ön ismeri és elfogadja a Megrendelésekkel összefüggésben az internethasználat technikai lehetőségeit, kockázatait és korlátait. A Weboldalon keresztül történő böngészéssel és a Megrendelések leadásával, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos, a fentiekkel összefüggő esetleges kockázatokat Ön köteles felmérni, továbbá gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről, valamint a szükséges óvintézkedések megtételéről (pl. antivirus és antispyware szoftverek használata, egyéb biztonsági frissítések telepítése). A fentiekkel összefüggésben az X-Meditort felelősség nem terheli, ideértve különösen: (i) a Weboldal használatából, működésének szüneteléséből vagy üzemzavarából; (ii) adatok sérüléséből, elvesztéséből vagy adatfeltöltési hibából, (iii) információtovábbítási késedelemből, (iv) vírusok vagy egyéb ártalmas komponensek megjelenéséből; és (v) szoftver-, hardver- vagy bármely egyéb technikai eszköz vagy a hálózat hibájából eredő károkat.

15.    HIVATKOZÁSOK
Az Előfizetés használatával elérhető tartalmakban, cikkekben további információk elérésének megkönnyítése érdekében az X-Meditor a Weboldalon esetleg más weboldalakra kapcsolódó linkeket helyezhet el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen weboldalak vagy az ott elérhető anyagok tartalmával az X-Meditor egyetért, vagy azokat jóváhagyja, továbbá az X-Meditor nem vállal felelősséget ezen oldalak tartalmáért, illetve azok adatvédelmi szabályaiért.
A Weboldal bármely eleme hivatkozások (linkek) útján abban az esetben tehető elérhetővé, ha a link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről a linket biztosító személy folyamatosan gondoskodik. A Weboldalra más honlapról hivatkozást biztosító személyek kizárólag a forrás honlapon megjelenő vagy az azon keresztül elérhető tartalomért, annak helyességéért, kifejezett nézetekért, véleményekért, adatvédelmi nyilatkozatokért, termékekért vagy szolgáltatásokért, valamint az X-Meditort érintő ott megjelenő kijelentésekért vagy benyomásért felelnek. A Weboldalra biztosított hivatkozásra vonatkozóan adott engedélyével az X-Meditor nem vállal semmilyen, ezen hivatkozásokkal kapcsolatos felelősséget, és ezennel minden ilyen felelősséget kizár. Az X-Meditor fenntartja a jogot, hogy a Weboldalra biztosított hivatkozásra vonatkozóan adott engedélyét bármikor és bármilyen okból kifolyólag visszavonja. Az, aki a Weboldalhoz hozzáférést biztosít vagy azzal kapcsolatos információt ad át akár hivatkozás útján, akár más módon, köteles a jelen Feltételekre felhívni annak a személynek a figyelmét, aki a hozzáférést vagy információt kapta. Ennek elmulasztásáért felelősség az X-Meditort nem terheli.

16.    ÜGYFELSZOLGÁLAT ES KAPCSOLATTARTÁS
Amennyiben az Előfizetéssel vagy az X-Meditor által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük látogasson el a http://xmeditor.hu weboldalra. Vonatkzó észrevételeit az X-Meditor levelezési címére vagy az info@xmeditor.hu e-mail címre juttassa el.
Minden küldemény a kézbesítési igazolás (un. „read receipt”) elküldésének napján, illetve a címzettnek az e-mail megérkezését tudomásul vevő válaszának időpontjában minősül kézbesítettnek. Amennyiben valamely értesítés, illetve tájékoztatás nem az X-Meditor rendes üzleti óráiban érkezik meg, az adott értesítés, illetve tájékoztatás a következő munkanapon, az X-Meditor rendes üzleti óráinak kezdetén tekintendő megérkezettnek. Kézbesítettnek minősül az a megfelelő címre elküldött értesítés is, amellyel kapcsolatban kézbesítési hibaüzenet nem érkezik, azonban a címzett a másik fél felszólítására sem igazolja vissza az e-mail megérkezését.

17.    VEGYES RENDELKEZESEK
A Weboldal használatára és az Előfizetés megvásárlására a magyar jog az irányadó, és az Offline igénylés vagy a Weboldal használatával Ön jóváhagyja a magyar rendes bíróságok kizárólagos illetékességét az Ön és az X-Meditor között felmerülő jogvitákban.
Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Feltételektől. A jelen Feltételeknek részben vagy csak bizonyos mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak tartott bármely rendelkezése az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nem tartott részét illetően teljes mértékben érvényben és hatályban marad. Ön és az X-Meditor minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: 1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:


Módosítás időpontja: 2016. október 20.

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló Előfizetés megjelölése
3 A megfelelő jelölendő